ข้อควรทราบ บันทึกเวลาปฏิบัติงานในระบบ เฉพาะวันที่ปฏิบัติงานที่บ้านเท่านั้น !!!